AktualnyOdpis.pl umożliwia weryfikację danych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i zarejestrowanych na terenie Polski.

AktualnyOdpis.pl jest narzędziem pośredniczącym w pozyskaniu Urzędowego dokumentu potwierdzającego dane przedsiębiorcy według stanu faktycznego z Bazy Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (aktualny odpis KRS) oraz Bazy Informacji Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (aktualny wypis z CEIDG), jak również potwierdzenia statusu w VAT w zasobach Ministerstwa Finansów.

§ 1. Wstęp
Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług oferowanych przez Serwis AktualnyOdpis.pl

§ 2. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

Dostawca Usług – POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie 02-197 przy ul. Na Skraju 68, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275470 w Warszawie, NIP 118-00-31-958.
 
Serwis - serwis internetowy umieszczony w sieci Internet pod adresem głównym www.AktualnyOdpis.pl, umożliwiający dostęp i realizację oferowanych Usług,

AktualnyOdpis.pl - aplikacja dostępna pod adresem https://AktualnyOdpis.pl/ umożliwiająca pozyskanie przez Użytkownika Internetu dokumentu Urzędowego potwierdzającego dane przedsiębiorcy według stanu faktycznego z Bazy Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (aktualny odpis KRS) oraz Bazy Informacji Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (aktualny wypis z CEIDG), jak również potwierdzenia statusu w VAT w zasobach Ministerstwa Finansów.


Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług AktualnyOdpis.pl,
 
Usługi - usługi wymienione w Regulaminie i świadczone przez Dostawcę Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Usługi realizowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz sieci teleinformatycznych. 


Pakiet usług – oznacza łączną ilość oferowanych funkcjonalności udostępniony przez Dostawcę Usług, zgodny z wyborem Użytkownika, Okres Ważności - czas, w którym Użytkownik może w pełni korzystać z Usług w ramach wybranego pakietu usług. Okres Ważności podany jest w informacji kierowanej do Użytkownika - zgodnie z jego wyborem. W przypadku kolejnych doładowań przedłużających - Okres Ważności przedłużany jest licząc od dnia zakończenia ostatniego Okresu Ważności, 

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia Usług dla Użytkowników, stanowiący integralną część Umowy,
 

Umowa - umowa o świadczenie usług oferowanych w zakresie dostępnych funkcjonalności dostępnych pod marką AktualnyOdpis.pl, na podstawie której Dostawca Usług zobowiązuje się do ich świadczenia zgodnie z Regulaminem, a Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków zawartych w niniejszym Regulaminie,
 

Zamówienie - oświadczenie Użytkownika złożone za pośrednictwem podmiotów oferujących Usługi, zawierające dane Użytkownika oraz specyfikację zamawianej przez niego Usługi.
Cena Usługi - koszt Usług wraz z informacją o jej rodzaju i wysokości opłat, zasadach ich naliczania, i czasie w jakim Usługa będzie realizowana - stanowiąca integralną część Umowy udostępniona dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu https://AktualnyOdpis.pl/
Opłacenie usługi dodatkowej - czynność wykonana przez Użytkownika online za pośrednictwem systemu tpay.pl polegająca na wyborze i opłaceniu usługi dodatkowej o wartościach wskazanych i podanych za korzystanie z Usług dodatkowych.

§ 3. Umowa o świadczenie Usług
1. Umowa zostaje zawarta z Użytkownikiem, który złoży Zamówienie i dokonał zapłaty online z wykorzystaniem i za pośrednictwem systemu tpay.pl.
2. Zamówienie Usług skutkuje przydzieleniem loginu i hasła dostępowego do aplikacji AktualnyOdpis.pl w celu indywidualnej konfiguracji i wyboru Usług zgodnie z decyzją Użytkownika.
3. Użytkownik korzysta z Usług w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi na stronie internetowej https://AktualnyOdpis.pl/ przed złożeniem Zamówienia. Cena za dodatkową usługę udostępniona jest Użytkownikowi przed złożeniem zamówienia i rozpoczęciem płatności za pośrednictwem systemu płatności online tpay.pl
Skuteczne złożenie Zamówienia możliwe jest wyłącznie po akceptacji Regulaminu i dokonaniu płatności za wybraną Usługę dodatkową.
5. Czas trwania umowy jest nieoznaczony, chyba że strony Umowy postanowią inaczej.

§ 4. Rozwiązanie Umowy i wygaśnięcie Umowy
1. Dostawca Usług może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Umowy, niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
2. Dostawca Usług ma prawo, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym do żądania od Użytkownika odszkodowania, jeżeli wskutek działań Użytkownika określonych w ust. 1 Dostawca Usług poniesie szkodę.
3. Umowa z Użytkownikiem wygasa z chwilą zaprzestania świadczenia usług, co następuje po upływie Okresu Ważności konta i świadczenia dodatkowych usług.

§ 5. Zakres Usług
1. Rodzaje Usług określone są na stronie http://AktualnyOdpis.pl/
2. Dostawca Usług może rozszerzyć zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu i Cen za świadczenie Usług dodatkowych.

§ 6. Opłaty za świadczenie Usług
1. Podstawowe usługi świadczone w zakresie udostępnionych funkcjonalności dostępne są bezpłatnie. Opłaty za Usługi dodatkowe świadczone Użytkownikowi oraz szczegółowe zasady ich naliczania komunikowane są dla Użytkowników zarejestrowanych przed Skutecznym złożeniem zamówienia.
2. O zmianie cen za Usługi dodatkowe Dostawca Usług powiadamia Użytkowników na bieżąco nie później jednak niż przed skutecznym złożeniem zamówienia, przez podanie informacji na stronie AktualnyOdpis.pl oraz w formie komunikatu przesłanego w wiadomości elektronicznej na adres Użytkownika podany podczas rejestracji.
3. Użytkownik uiszcza opłaty online w formie płatności elektronicznej za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności tpay.pl.
4. Opłaty za świadczenie Usług pobierane są jako płatność z góry (pre-paid).
5. Użytkownik korzysta z Usługi dodatkowej w chwili dokonania skutecznego zamówienia, lecz nie dłużej niż wynosi Okres Ważności usługi lub konta.
6. W momencie wyczerpania Okresu Ważności następuje zakończenie świadczenia płatnych Usług dodatkowych, za które pobierane są wyłącznie opłaty zgodnie z przyjętym regulaminem.
7. Po upływie Okresu Ważności Użytkownik zachowuje:
a. dostęp do aplikacji AktualnyOdpis.pl,
b. do dyspozycji konto Użytkownika,
c. możliwość darmowego korzystania z udostępnionych przez Dostawcę usług bezpłatnych,
d. możliwość zakupu Usług dodatkowych, przedłużenia Okresu ich Ważności.

8. Dostawca Usług dopuszcza zakończenie realizacji wybranych usług wymagających dodatkowych opłat w okresie Ważności Konta z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
9. Użytkownik odpowiada za podanie i aktualizację kompletnych i prawdziwych danych Użytkownika, w tym adresu e-mail służącego do korespondencji.
10. Użytkownik ponosi pełną, osobistą odpowiedzialność za skutki niepoprawnego podania loginu i hasła w trakcie logowania się i podczas dokonywania płatności za Usługi dodatkowe.

§ 7. Zobowiązania Dostawcy
1. Dostawca Usług nie prowadzi informacji o adresach e-mail Użytkowników usług AktualnyOdpis.pl.
2. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do usług wykorzystywanych niezgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi lub zablokowanymi z w/w powodów.
3. Dostawca Usług stosownie do możliwości technicznych dołoży wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidzianych przerw, w tym konserwacyjnych zawiadomi użytkowników na stronie www.AktualnyOdpis.pl.
4. Dostawca Usług ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem, obowiązującym prawem polskim oraz Kodeksem Cywilnym.
5. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Dostawcę Usług Użytkownikowi przysługuje odszkodowanie w formie kary umownej.
6. Za każdą opłaconą i niezrealizowaną Usługę dodatkową, Użytkownikowi przysługuje odszkodowanie w równowartości wpłaconej przez Użytkownika kwoty na poczet danej usługi na dzień złożenia Skutecznego zamówienia.
Wypłata odszkodowania następuje w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniesionej przez Użytkownika reklamacji w terminie do 30 dni od uznania reklamacji.
7. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wynikające z:
a. niedostatecznej przepustowości lub jakości łącza, za pomocą którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet,
b. niewłaściwego lub niezgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi wykorzystywania narzędzi i funkcjonalności oferowanych przez AktualnyOdpis.pl
c. fluktuacji przepustowości i innych parametrów łącz, wpływającej na jakość wykonywanych przez Dostawcę Usług,
d. korzystania z Usług przez osoby trzecie przy wykorzystaniu loginu i hasła Użytkownika,
e. podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za usługę,
f. działania siły wyższej.

§ 8. Zobowiązania Użytkownika
1. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w Zamówieniu w celu świadczenia usług lub w innym, rozszerzonym zakresie, o ile wyrazi na to zgodę podczas składania Zamówienia.
Żądanie Użytkownika zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Usług.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub nieprawidłowości w uiszczaniu należności z tytułu świadczenia tych Usług.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Użytkownika,
b. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
c. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
d. login (adres e-mail) Użytkownika lub inne dane określające Usługi,
e. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku gdy Użytkownik żąda ich wypłaty,
f. sposób ewentualnego zwrotu należności, tj. zaliczenie na poczet przyszłych należności lub zwrot na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy,
g. podpis użytkownika - w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej.
3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 pkt. a)-d), f)-g), Dostawca Usług, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
4. Reklamacja może być złożona pisemnie, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną na adres: pomoc@AktualnyOdpis.pl.
5. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, Dostawca usług jest zobowiązany w terminie 14 dni od złożenia reklamacji do potwierdzenie jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Dostawcy Usług rozpatrującej reklamację.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia.
7. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.
Reklamacje wniesione po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
8. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uznana.
9. Dostawca Usług udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kwestionowana kwota podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi przez Dostawcę Usług odpowiedzi na reklamację w sposób określony przez Użytkownika.
Jeżeli Użytkownik nie wskaże numeru konta bankowego, kwota podlega zwrotowi poprzez zwiększenie Wartości Konta lub zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności.
Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Użytkownika skutki wypłaty kwoty uznanej w ramach reklamacji w formie przelewu bankowego, będące wynikiem działań lub zaniechań osób trzecich.
11. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.
W przypadku, gdy reklamującym jest osoba fizyczna, która zawarła Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma ona prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym.

§ 10. Obsługa serwisowa
1. Obsługa serwisowa realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem pomoc@AktualnyOdpis.pl lub poprzez stronę www.AktualnyOdpis.pl.
2. Jeżeli wykonanie usługi serwisowej wiąże się z kosztami, są one każdorazowo określane w informacji kierowanej do Użytkownika.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Dostawca Usług nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w szczególności w sieci Internet.
2. Dostawca Usług zapewnia, iż dokłada wszelkiej staranności dla zachowania bezpieczeństwa przechowywanych danych i informacji gromadzonych na wyodrębnionych kontach Użytkowników. Wszelkie użyte technologie i środki techniczne odpowiadają wymogom obowiązujących regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych.
Gromadzone dane w postaci baz danych podlegają zgłoszeniu w GIODO.
3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla Dostawcy Usług.
4. Regulamin może ulegać modyfikacji i zmianie. Wszelkie zmiany w każdym czasie zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie wersji Regulaminu na stronie www.AktualnyOdpis.pl

 

 

Polityka Prywatności